آبیابی زمین کاو آرین سپاهان

09131213413 – 09120557556

آیا نیاز به حفر چاه آب دارید؟

مشاوره در ارتباط با ترمیم و احیاء قنات های قدیمی و قنات های جاری
مشاوره در ارتباط با چاه های قدیمی و کم آب

تعیین بهترین نقطه به منظور حفاری و بهره برداری چاه آب با بیشترین میزان آبدهی
تعیین کیفیت آب(میزان شیرینی، شوری و تعیین مرز بین آنها)
تعیین میزان کف شکنی و تعیین محل جابجایی چاه